คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติศิลปกรรมของศิลปินและคณาจารย์สอนศิลปะในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติครั้งที่ 7 ได้แบ่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ จิตรกรรมและศิลปะไทย การพิมพ์ ประติมากรรม และเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องหนัง ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิควิธีการ จากการปฏิบัติการสร้างสรรค์และยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านศิลปะให้กับนักศึกษา มีศิลปินและคณาจารย์สอนศิลปะทั่วประเทศ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งนี้

Claude Peschel Dutombe Fine Art Photographer ศิลปิน Germany ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เล่าว่า ตนเองมีความถนัดทางภาพถ่าย การเข้าร่วมงานในครั้งนี้อยากที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับศิลปินไทย ซึ่งตอนนี้มีความสนใจศิลปะภาพพิมพ์ ในงานครั้งนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์ ได้เรียนรู้วิธีการ ความรู้ใหม่ๆ อาจารย์และนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ตนเอง มีความสุขมากที่ได้เข้าร่วม ซึ่งวัฒนธรรมไทยและศิลปะไทยเป็นสิ่งที่สวยงาม โดยเร็วๆ นี้ตนเองกำลังจะมีผลงานเกี่ยวกับศิลปะอยุธยา จึงสนใจศิลปะทางด้านภาพพิมพ์

รศ.สมโภชน์ ทองแดง ศิลปินจิตรกรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า ได้มีโอกาสทำงานศิลปะ มีการแลกเปลี่ยนกันของคนรักในงานศิลปะ ได้พบกัน นำไปสู่การรังสรรค์ผลงานใหม่ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ เทคนิคการทำงานศิลปะ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลงานของศิลปิน สามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคต

นายประกิตศิลป์ วรมิศร์ ศิลปินที่รังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ โชว์ผลงานในระดับนานาชาติ เล่าว่า ได้เข้าร่วมโครงการของทางคณะศิลปกรรมในครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 7 ถือว่าเป็นโครงการที่ดีต่อศิลปินไทยทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ไฟแรง และศิลปินนานาชาติ และที่สำคัญนักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะได้รับความรู้ได้สัมผัสของจริง ได้เรียนรู้แบบอัตโนมัติ พูดคุยหรือสอบถามเทคนิคทางด้านศิลปะโดยตรง “เชื่อมความสัมพันธ์ของลูกศิษย์และอาจารย์ต่างสถาบันการศึกษา”

นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม ปี 2554 เล่าว่า ศิลปะมีความหลากหลาย โครงการวันนี้เป็นโครงการที่ดี โดยเฉพาะกับนักศึกษาโดยตรง ได้เห็นศิลปะ เห็นการแก้ปัญหา ตั้งแต่การเริ่มต้นทำงานจนจบ นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปใช้ในการเรียน ทำความเข้าใจศิลปะสมัยใหม่

“ยุ้ย” นางสาวรพีพรรณ สีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม เล่าว่า ได้มีโอกาสได้ช่วยศิลปิน ในการเตรียมอุปกรณ์ ได้ชมผลงานของศิลปินตั้งแต่ลงมือทำชิ้นงาน จนเสร็จเป็นชิ้นงาน ประทับใจผลงานของ อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส อาจารย์มีความแม่นย้ำในการลงสี ใช้สีได้สวยงาม มีการจัดองค์ประกอบของภาพ ได้รับเทคนิคจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้เห็นเทคนิควิธีการของศิลปินที่ผ่านประสบการณ์มามากมาย ปกติเคยเห็นแต่ตามหนังสือ วันนี้ได้เห็นของจริง เทคนิคที่ได้รับจากงานในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ต่อไป

“ทัช” นายอภิชาติ ยอยผาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย เล่าว่า ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิเศษมาก ได้เห็นการทำงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งศิลปินแต่ละท่านมีเทคนิคที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสพูดคุยกับ อาจารย์สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก ประทับวิธีในการทำงานศิลปะของท่าน อาจารย์ถ่ายทอดอารมณ์ของศิลปินได้ดีมาก การประยุกต์ของจิตรกรรมไทยกับสากลได้อย่างลงตัว ซึ่งตอนนี้ตนเองสนใจสื่อผสม การนำเอาศิลปะในแขนงต่างๆ มารวมกัน โดยอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำได้ดีมาก

ปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติ เป็นการเปิดห้องขนาดใหญ่ในการรวบรวมศิลปินในการรังสรรค์ศิลปะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ได้ผสมผสานเทคนิคทางด้านศิลปะไว้มากมาย

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Faculty of Fine and Applied Arts Hosts an International Art Showcase

RMUTT’s Faculty of Fine and Applied Arts recently hosted its 7th international art showcase, displaying the works of university-level artists and art professors from all over the country.

“The event promotes the exchange of ideas as well as techniques and creativity, for the purpose of enhancing the disemination of knowledge in the classroom,” said Assist. Prof. Thana Hemwongsa, Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts, adding that the showcase encompassed four branches of fine arts, including Thai art and painting, lithography, sculpting and ceramic and leather art.

Claude Peschel Dutombe, fine art photographer from Germany who participated in the event, said that he would like to learn about Thai art, particularly lithography techniques, and was pleased to receive a very warm reception from both the faculty and students at RMUTT. “Thai art and culture is very elegant. I come here to learn about Thai lithography techniques because I am planning an exhibition on Ayutthaya art soon,” he added.

The event was attended by artists and art professors nationwide. Assoc. Prof. Sompoch Thongdaeng, painter and art professor from Chulalongkorn University’s Faculty of Technical Education, said that this event was an opportunity to meet fellow artists and share ideas with those who are in the same profession, which would enable him to develop new techniques and pass the knowledge on to his students in the future.

Award-winning artists, Prakitsilp Woramitr and Attaporn Nimmalaikaew, were also present. They both agreed that the event served as an important learning experience for RMUTT’s students, who can take advantage of this opporutnity to meet and interact with professional artists in their respective fields of expertise. “Not only they get to see all the artwork, but also learn about the process of creating art from scratch,” said Attaporn Nimmalaikaew, an art professor from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

“I am particularly impressed by the works of Ajarn Banglu Wiriyapornprapas,” said Rapeepan Seethong, fourth-year student from RMUTT’s Faculty of Fine and Applied Arts who helped out at the event. “He has a very precise coloring technique, and the composition is also an outstanding part of his work,” she added.

Second-year student majoring in Thai painting said that he is interested in mixed media and received invaluable advice from the artists, particularly Ajarn Salawarin Chaichantuek.