รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง มทร.ธัญบุรี ได้เตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส. จึงขอเชิญชวนคุณครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี” โดยในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับคุณครูแนะแนวได้นำข้อมูลต่างๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ โทรศัพท์ 0-2549-3024-5 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th

RMUTT is conducting “Studying at RMUTT”, talking about admission with quota system for new students for 2013 academic year.

The University president Dr. Numyoot Songthanapitak, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) said that the University now is preparing for new student admission for 2013 academic year with quota system that accept students from high school certificates and higher vocational education certificates. Therefore, the University would like to invite representatives from educational institutes both in high school and  higher vocational education level to attend the seminar “Studying at RMUTT” which will be conducted on August 1st, 2012, at Rinna UBon Conference Room, 48 Years His Majesty Birthday Anniversary Building. The seminar will talk about the process and requirements for University admission with quota system.

For interested schools and colleges, please contact 0-2549-3024-5 within July 27th, 2012 for booking and www.rmutt.ac.th for more information.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha