รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้บรรดาลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสที่จะได้เข้า สู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสายสนับสนุนการสอนที่มีอยู่จำนวนมากนั้น ตนเห็นด้วยหาก รัฐบาลจะช่วยผลักดันให้ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะที่ ผ่านมายอมรับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องจัดหาเงินนอกงบประมาณเพื่อนำมาใช้จ้างลูกจ้างเหล่านี้ เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานอาจารย์ผู้สอน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ไม่มีรายได้อื่นนอกเหนือเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีก็จะประสบปัญหาติดขัดไม่มีงบฯที่จะนำมาจ้าง จึงกระทบต่อ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้

“กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ไม่รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะ มีงบฯจ้างในปีถัดๆไปหรือไม่ หากช่วยผลักดันให้ เขาสามารถขยับไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ย่อมจะสร้างขวัญและกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระ ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบด้าน โดยเฉพาะความคุ้มค่าหากรัฐต้องลงทุนไป ภาระงานจะต้องได้รับเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย.

Promoting for permanent university employees

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), revealed that he agrees on the issues that there are many higher education institutes requesting the government to promote their employees, especially their temporary employees who work in assisting academic matters, to be permanent employees because in the past, these universities, particularly small-size scale, have to pay much responsibility to earn more budget for their employees support. When the budget is not enough to treat these mentioned employees, finally it will affect teaching and academic management.

“Group of employee feels uncertainty in their career patch and do not know whether next year the university will be able to hire them. If the government subsidizes the university by promoting these employees to be pertinent university staff, they will feel more secured. However, the university should work out in all related aspects for a balance of investment cost and returns and job load that will be increased as the results.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120714009095