รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  บันทึกเทปรายการชาวกรุงคิดต่างสร้างปัญญา ที่ Nation channel

The Nation channel interviews Dr. Numyoot

Assoc.Prof.Dr.Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala
University of Technology Thanyaburi (RMUTT), was interviewed by the Nation
channel.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha