คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร” 2 หลักสูตรๆ ละ 2 รุ่น หลักสูตรที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 1 5-6 ก.ค. และรุ่นที่ 2 9-10 ก.ค., หลักสูตรที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) รุ่นที่ 1 19-20 ก.ค. และรุ่นที่ 2 26-27 ก.ค. ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่ www.agr.rmutt.ac.th ส่งใบสมัครทาง E-mail : anchalins@yahoo.com โทร.08-9484-7679

RMUTT is organizing “Transferring Technology and Product Development” project.

The Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), is going to organize two training projects as following;

  • The first project is “Transferring Technology and Adding Value to Products by Using Vegetable and Fruit Waste” which will be conducted on July 5th – 6th, 2012, and July 9th – 10th, 2012.
  • The second one is “Technology Transferring and Product Development (Canned Food Products)” which will be conducted on July 19th – 20th, 2012, and July 26th – 27th, 2012

The interested person can download an application form via www.agr.rmutt.ac.th and send the filled application thru e-mail: anchalins@yahoo.com. For more information, please contact 08-9484-7679.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120707038039

C-120706020113