คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร” ภายใต้หลักสูตรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ก.ค.55 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ค.55 ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.agr.rmutt.ac.th และส่งใบสมัครมาทาง E-mail : anchalins@yahoo.com หรือสอบถาม ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ (08 9484 7679)

RMUTT conducting food product development project

The Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), is going to organize two training projects concerning to food products named “Technology Transferring and Product Development (Canned Food Products)” which will be conducted on July 19th – 20th, 2012, and July 26th – 27th, 2012

The interested person can download an application form via www.agr.rmutt.ac.th and send the filled application thru e-mail: anchalins@yahoo.com. For more information, please contact Asst. Prof. Unchalin Singkam at  08-9484-7679.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha