การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่จัดโดยสหประชาชาติ ภายใต้ข้อตกลง  “Copenhagen Accord” ที่ไม่มีข้อผูกพัน และไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

สาระสำคัญของข้อตกลง

 1. จัดตั้งโครงการความช่วยเหลือ แก่ประเทศยากจนในการเตรียมรับสภาพการณ์
  โดยจะจัดสรรเงิน จำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการ 3 ปี และตั้ง
  เป้าหมายระดมทุน  ปีละ 100,000 ล้านดอลล่าร์ภายใน 10 ปีข้างหน้า
 2. ประเทศกำลังพัฒนา ตกลงที่จะเสนอรายงานทุกๆ 2 ปีเกี่ยวกับการดำเนินงาน
  ในการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และระบุปริมาณ และยินยอมให้มีการ
  ตรวจสอบได้
 3. การบรรลุข้อตกลง จะประชุมในครั้งต่อไปที่ กรุงแมกซิโกซิตี้  ในปี 2011

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

 1. ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาต่างยืนกรานที่จะอยู่บนจุดยืน
  ของตนเอง
 2. ประเทศที่พัฒนาแล้วกล่าวว่าประเทศที่กำลังพัฒนาปล่อยกาซเรือนกระจกมาก
  เกินกว่าที่จะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา
 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและปล่อยกาซเรือนกระจกมาก
  ไม่ได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาเกียวโต

Conference Result on Global Warming at Copenhagen

The conference on the topic of climate change was organized by United Nation or UN. under the agreement of ”Copenhagen Accord”. The result of agreement was not successful and unexpected.

The essence of Agreement

1) Establishing the fund in order to help the poor countries for prventing the negative situations caused by Global Warming. The fund will be allocated 10,000 million dollars for 3 years projects and collecting 100,000 million dollars in each year for 10 years in advance project.

2) Developing countries agrees to report about country operation with greenhouse gas reduction and quantity clarification in every 2 years and allow to be inspected.

3) If the agreement achieves the goal of agenda, the next meeting will be held in Mexico in 2011.

Problems and Constrains of Agreement Failure

1) Developed and developing countries insist standing on their point of stand.

2) Developed countries blamed developing countries about their greenhouse gas. They said that the developing countries who almost released greenhouse gases cannot be developed countries.

3) It is found that USA or United State of America which is the most wealth nation and release greenhouse gases mostly does not promise follow the Tokyo agreement.

Translated by Suraporn Onputtha