นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษายื่นความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แบ่งเป็นผู้กู้รายใหม่ 1,630 ราย ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา 1,544 ราย ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 5,290 ราย กยศ.ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาใหม่ 997 ราย กว่า 45 ล้านบาท ส่วนผู้กู้รายเก่าในมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินกู้ยืม 5,987 ราย กว่า 250 ล้านบาท อยู่ระหว่างสัมภาษณ์และคัดเลือก สำหรับผู้กู้รายใหม่หากไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยคงยื่นเรื่องขอจัดสรรเงินจาก สกอ. เพิ่มเติม

รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืม ครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาจบ ม.6 หรือปวช.เฉพาะหลักสูตรที่เป็นความต้องการหลัก นักศึกษามีรายได้ครอบครัวต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปี กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ส่วนนักศึกษาที่มีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยยังมีทุนให้กว่า 300 ทุน

Requesting more budgets for student loans

Mr. Wirat Hotrawaisaya, the Vice President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that currently, there were the number of students; 1,630 new borrowers, 1,544 student-transferred borrowers and 5,290 continual borrowers, requesting for student loans. The student loan office has approved 45 million baht of financing covering 997 new borrowers and there are 5,987 old borrowers being processed of interview and selection and the university has already approved more than 250 million baht for them. However, if the fund is insufficient, the university will then request the extra amount from the office of the higher education commission.

The Vice President said that the new conditions of funding which sooner will be bonded with revenue in the future has covered the right for students in 12 grade/ vocational education level who has total annum income per household lower than 200,000. With annum amount lower than 200,000 baht per household, the right of financing will cover allowance cost besides tuition fee. Nevertheless, family whose total annum is more than 200,000 baht, the right will cover only tuition. Anyways, the university has prepared to offer 300 scholarships for students.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120613037131

C-120613012118