โดยปกติ กรรมวิธีกรรมวิธีผลิตน้ำมันจากพืช จะมีวิธีการให้ได้น้ำน้ำจากเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันออกมาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสกัด ซึ่งใช้เวลาน้อย แต่การสกัดก็มีผลเสียคือ บางครั้งอาจมีสารตกค้างจากระบวนการผลิตหลงเหลืออยู่ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกากของเสียและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ ในการผลิตน้ำมันจากพืชก็ยังมีวิธีการอีกวิธีการคือ กระบวนการบีบอัด ซึ่งจะได้น้ำมันพืชที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนและสารตกค้างอื่นๆ ไม่สงผลกระทบต่อส่งแวดล้อม และไม่ปรากฏสารเคมีอันตรายในการผลิต ด้วยเหตุนี้ ทำให้นักวิจัยซึ่งนำทีมด้วย ผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ(นักวิจัย) อ.ประจักษ์ อ่างบุญตา และ นักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย คือ นายยุทธนา สมมูล นายสุชาติ แก่นนาค นายปิยะพงษ์ เชื้อพราหมณ์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ศึกษา พัฒนาและประดิษฐ์ เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวคู่ จนสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพละสมบูรณ์

ความสำเร็จนี้ ไดรับการเปิดเผยจากเจ้าของผลงาน ว่า ก่อนหน้านี้ พวกตนได้เคยสร้างเครื่องบีบอัดเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในชุมชน ซึ่ง เครื่องเกลียวเดี่ยวก็สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้มีความสามารถมากขึ้น เราจึงศึกษาและพัฒนาเครื่องบีบอัดชนิดเกลียวคู่ขึ้นซึ่งมีประสิทธิภาพในการบีบอัดมากขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า และได้ผลผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่ยังสามารถบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันได้ทุกชนิด ในขณะที่เครื่องบีบอัดทั่วๆไปอาจจะสามารถบีบอัดได้เฉพาะกับบางเมล็ดพืชเท่านั้น

ส่วนตัวเครื่องบีบอัดน้ำมันแบบเกลียวคู่ที่ประดิษฐ์ขึ้น ผู้วิจัยเล่าว่า ในการทดลองกับเมล็ดพืช พวกตนได้ใช้เมล็ดพืชในการทดลอง 5 ชนิดด้วยกัน คือ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดงาขาว เมล็ดฟักทอง เมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งผลที่ได้ หลังจากศึกษาและกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการบีบอัดน้ำมัน 2 ปัจจัย คือ ความเร็วรอบและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก ในการทดลองแต่ละครั้งจะใช้เมล็ดพืช 500 กรัม ผลที่ได้คือ

เมล็ดทานตะวันปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 53% :น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 มิลลิเมตร

เมล็ดงาขาวปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 83% :น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 มิลลิเมตร

เมล็ดฟักทองปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 52% :น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 15 มิลลิเมตร

เมล็ดถั่วลิสงปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 52% :น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 มิลลิเมตร

เมล็ดถั่วเหลืองปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 14% :น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 20 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 มิลลิเมตร

อย่างไรก็ตาม เมล็ดพืช ทั้ง5 ชนิดเห็นเมล็ดพืชที่กำหนดขึ้นมาทดลองเท่านั้น ผู้วิจัยได้ยืนยันว่า เมล็ดพืชที่ให้น้ำมันนอกเหนือจาก เมล็ดทานตะวัน เมล็ดงาขาว เมล็ดฟักทอง เมล็ดถั่วลิสงและเมล็ดถั่วเหลืองก็สามารถนำมาใช้กับเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

 

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Researchers Invented a More Environmental Friendly Way to

Extract Oil from Vegetable Seeds

The production of vegetable oil used in cooking usually requires some form of chemical extraction, which is a faster process but sometimes it leaves unhealthy residue in the final product. Moreover, this process commonly used in the industrial scale of vegetable oil production releases chemicals and industrial wastes into the environment, thus may have long-term detrimental effects.

A more environmental friendly process is pressing, which gives purer, more refined vegetable oil. Pressing does not require the use of chemicals and therefore does not leave any unhealthy residue or hazardous wastes into the environment. For this reason, a team of researchers at Rajamangala University of Technology Thanyaburi developed an oil seed press for industrial scale production of vegetable oil.

The team consisted of Asst. Prof. Chalit Mathurosmontri, Dr. Kulachart Julpen, Ajarn Prachak Angboonta, and two students from the Faculty of Engineering, Yudthana Sommoon, Suchart Kaennak and Piyapong Chuabramn. This team has already successfully invented an oil seed press using a single crusher. To improve on the efficiency of the pressing, the team designed a new machine using double crushers this time. This machine can also be used with all types of vegetable seeds, where as a typical oil press commonly found in the market can only be used with limited types of seeds.

“We experimented with five types of seeds, including sunflower seeds, white sesame seeds, pumpkin seeds, peanuts, and soy bean. For every 500 grams of seeds, we discovered that white sesame seeds produced the highest amount of oil (83%), followed by sunflower seeds (53%), pumpkin seeds (52%), peanuts (52%), and soy bean (14%),” the team explained.

“These are only the five types of seeds that we experimented with. You can actually use any vegetable seeds that contain oil with this machine,” they added.