มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดประชุมวางแผนการจราจรและควบคุมราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดให้ราคาค่าโดยสารในมหาวิทยาลัย 20 บาท ภายนอกเข้ามาไม่เกิน 40 บาททุกจุด โดยรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เข้าร่วมโครงการจะมีสติ๊กเกอร์ของมหาวิทยาลัยติดหน้ารถและหน้าหมวกกันน็อก

Reducing unfairness of motorcycle services at RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) is planning for traffic arrangement and controlling the fare of motorcycle taxi setting 20 baht for traveling within the university and 40 baht for traveling from outside to inside one. The motorcycle join the project must have university stickers at front of the vehicles and helmets. This will help reduce unfairness of services to the visitors to RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120419008132