รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาร่วมงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT president presiding over student seminar

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), presided over the seminar of student union and student council committee members. All university administrative members and student representatives participated into this event.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120418021019