รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Student seminar opening ceremony

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), presided over the seminar of student union and student council committee members. The event was conducted at Mathavi Conference Room, the Department of Academic Resource and Information Technology, RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120417018115