รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญุบุรี ณ ห้องประชุมเมธาวี.

Student seminar opening ceremony

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), presided over the seminar of student union and student council committee members. The event was conducted at Mathavi Conference Room, the Department of Academic Resource and Information Technology, RMUTT.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120413009119