จากกรณี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับระบบการรับนักศึกษาด้วยวิธีการรับตรง แทนที่จะจัดสอบเองแต่ให้หันาใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบกลางแทนเช่น อาจจะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการแล้วมหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้เพื่อไม่ใช้เด็กต้องวิ่งสอบหลายแห่งนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง กล่าวว่า หากมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนแล้ว แนวคิดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่การจะคิดจนตกผลึกออกมาเป็นแนวนโยบายเพื่อปฏิบัติได้นั้นึคงต้องใช้เวลาพอสมควร และเมื่อจะนำมาใช้ปฏิบัติจริงก็ควรมีการแจ้งให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า ที่สำคัญเมื่อนำมาใช้แล้วก็ควรใช้กันอย่างจริงๆ จังๆ อย่างต่อเนื่องไม่ใช่สถาบันหนึ่งทำแต่อีกหลายสถาบันไม่เอาด้วยสุดท้ายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเด็กอยู่ดี.

C-120229039175