รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมโดยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. และเปิดรับเฉพาะบางสาขาที่คณะเปิดรับเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 90 คนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 110 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 115 คน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 กำหนดสอบข้อเขียน 19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. โดยสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในแต่ละคณะที่สนใจศึกษาต่อ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th