สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเรียนพระราชทาน “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 37” โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จังหวัดเชียงรายโดยมีอาจารย์และนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เฝ้ารับเสด็จ

C-120227021054