มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือขบวนการค้ายาเสพติด และเครือข่ายการค้ายาเสพติดในเรือนจำ ปัจจุบันเครื่องมือสำคัญที่คนร้ายนำมาใช้ในการปฏิบัติการคือ โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ค้าที่เป็นผู้ต้องขังโทรศัพท์มือถือสั่งการเกี่ยวกับการซื้อขายกับผู้อยู่ข้างนอกในเรือนจำ การแก้ปัญหาและเป็นการตัดขาดระหว่างเครือข่ายการค้าขายยาเสพติดวิธีหนึ่งก็คือ การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ นายธัชรินทร์ เมืองสูน และนายวีระวัฒน์ ทองเนตร สองนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และพัฒนาเพื่อหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า นอกจากจะช่วยป้องกันการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือค้าขายยาเสพติดในเรือนจำแล้ว การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังสามารถนำไปใช้ได้กับสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น โรงหนัง หรือระหว่างการประชุม และพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะอาศัยการกดชนวนระเบิดจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่คิดค้นขึ้นนี้จะทำการสร้างความถี่พาห์ ที่มีความถี่ครอบคลุมตลอดทั้งย่านความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 ที่รับ-ส่ง กับสถานีฐาน ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างระบบ GSM 900 กับเครื่องป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ได้ ส่งผลให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้

นอกจากนั้นนายเชฏฐพร โอพั่ง และนายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถตัดสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น คือ นอกจากจะสามารถตัดสัญญาณในย่าน 900 MHz แล้วยังสามารถตัดสัญญาณในย่าน 1800 MHz ได้อีกด้วย

นักศึกษาเจ้าของผลงานยังได้เล่าถึงหลักการทำงานที่สำคัญว่า ประกอบด้วยวงจรกำเนิดความถี่ควบคุมด้วยแรงดัน และวงจรกำเนิดสัญญาณ ลาดเอียงชนิดกระแสคงที่ โดยที่วงจรวีซีดีจะกำเนิดสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 925-960 MHz และ 1785-1900 MHz เพราะเป็นความถี่ที่ติดต่อระหว่างสถานีกับตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วมาผสมกับสัญญาณรบกวน แล้วส่งเข้าสู่ภาคขยายสัญญาณแล้วส่งสัญญาณออกสู่สายอากาศเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อำภา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังบอกเราอีกด้วยว่า นักศึกษายังจะมุ่งหน้าพัฒนาเครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถตัดสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนสังคมต่อไป.

C-120227008090