มทร.ธัญบุรี เฮ ภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านระบบซอฟต์แวร์รายใหญ่ของประเทศ ขานรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ส่งนักศึกษาเข้าอบรม ชี้หากผลการประเมินดีก็จะรับเข้าทำงานที่บริษัททันที…

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากปรัญชาของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เพื่อพร้อมที่จะทำงานนั้น ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งมีความต้องการบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีการประสานขอความร่วมมือในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ก็ได้รับการประสานงานจากภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านระบบซอฟต์แวร์รายใหญ่ของประเทศ จัดโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ สำนักฯจึงได้ประสานไปยัง 4 คณะของมหาวิทยาลัย ที่ทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มีนักศึกษาตอบรับเข้ารวม 200 คน หลังอบรมจะคัดเลือก 10 คน อบรมทักษะด้านซอฟต์แวร์เชิงลึก หากผลการประเมินดีก็จะรับเข้าทำงานที่บริษัททันที.

C-120225009155