ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก มหาวิทยาลัยจึงจะทำแนวรั้วรอบมทร.ธัญบุรี ระยะความยาว 5 กิโลเมตรขึ้น โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ และให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน      ทั้งนี้กำแพงที่ก่อสร้างนั้น ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตรและชลศาสตร์ เป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแนวรั้วเหนือดินจะสูง 2 เมตร และลงดิน 1 เมตร ป้องกันน้ำผุดจากใต้ดินและรอดเข้ามาในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังได้วางแผนให้ทุกคณะที่มีครุภัณฑ์มูลค่าสูง ให้หาวิธีป้องกันน้ำท่วมสำหรับตึกหรืออาคารเรียนนั้น ๆ เช่น การป้องกันน้ำรอดจาะส่วนล่างของตึก หรือตามท่อระบายน้ำต่างๆ ให้ปิดให้หมด และมาตรการสุดท้าย คือการก่ออิฐบล็อกครอบคลุมครุภัณฑ์ หรือเครื่องจักร สูงประมาณ 1.2-1.5 เมตร ซึ่งจะลงมือก่ออิฐบล็อคต่อเมื่อมีการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมจะมีความรุนแรง ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้จะเป็นงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่มทร.ธัญบุรี ทุ่มเทในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากหากมหาวิทยาลัยสามารถป้องกันพื้นที่ได้ พื้นที่ 700 ไร่ของมทร.ธัญบุรี ก็จะสามารถช่วยหรือประชาชนได้เช่นกัน

ด้าน นางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดี กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา กองทุนสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี ได้อนุมัติเงินขั้นต้น จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยโดยทำการอนุมัติรอบแรกให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รายละ 5,000 บาท จำนวนกว่า 600 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท สำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่เช่าบ้านที่มีสัญญา รวมถึงผู้ที่มีบ้านพักอยู่ชั้นล่างภายในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางรัฐบาล โดยได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ หลังจากการอนุมัติความช่วยเหลือในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในรอบแรก แต่เป็นผู้ประสบอุทกภัยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี จึงได้อนุมัติงบช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่า จำนวน 51 รายๆ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาทผู้ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดา และถูกน้ำท่วม 118 รายๆ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 295,000 บาท ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักมหาวิทยาลัย ชั้น 2 น้ำไม่ท่วม แต่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกไปกลับ 19 รายๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 46,500 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 567,000 บาท