สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 37” โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ

C-120224020028

C-120224038153