สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 37” ร.ร.ชุมชนบ้านต้าตลาด จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จC-120225037048C-120225012002