กาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบประกาศนียบัตรแก่ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจาร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีC-120223014082