ขบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในเรือนจำ ที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ในปัจจุบัน เครื่องมือสำคัญที่คนร้ายนำมาใช้ในการปฏิบัติการคือ “โทรศัพท์มือถือ” โดยผู้ค้าที่เป็นผู้ต้องขัง จะโทรศัพท์จากมือถือสั่งการเกี่ยวกับการซื้อขายกับผู้อยู่ข้างนอกเรือนจำ การแก้ปัญหาและเป็นการตัดขาดระหว่างเครือข่ายการค้าขายยาเสพติดวิธีหนึ่งก็คือการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ “นายธัชรินทร์ เมืองสูน”และ “นายวีระวัฒน์ทองเนตร” สองนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นโดยหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า นอกจากจะช่วยป้องกันการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือค้าขายยาเสพติดในเรือนจำแล้ว การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังสามารถนำไปใช้ได้กับสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น โรงหนัง หรือระหว่างการประชุมและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะอาศัยการกดชนวนระเบิดจากโทรศัพท์มือถือซึ่งก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น

เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่คิดค้นขึ้นนี้ จะทำการสร้างความถี่พาห์ ที่มีความถี่ครอบคลุมตลอดทั้งย่านความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 ที่รับส่ง กับสถานีฐาน ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างระบบ GSM 900 กับเครื่องป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ได้ ส่งผลให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้

นอกจากนั้น นายเชฏฐพร โอพั่ง และนายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นคือ นอกจากจะสามารถตัดสัญญาณในย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ แล้วยังสามารถตัดสัญญาณ ในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้อีกด้วย

นักศึกษาเจ้าของผลงานยังได้เล่าถึงหลักการทำงานที่สำคัญคร่าว ๆ ให้ฟังอีกว่า ในการทำงานของเครื่อง จะประกอบด้วยวงจรกำเนิดความถี่ควบคุมด้วยแรงดัน และวงจรกำเนิดสัญญาณ ลาดเอียงชนิดกระแสคงที่ โดยที่วงจร VCO จะกำเนิดสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 925-960 เมกะเฮิรตซ์ และ 1785-1900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1785-1900 เมกะเฮิรตซ์ เพราะเป็นความถี่ที่ติดต่อระหว่างสถานีกับตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วมา มิกซ์เซอร์ กับสัญญาณรบกวนแล้วส่งเข้าสู่ภาคขยายสัญญาณแล้วส่งสัญญาณออกสู่สายอากาศเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม อาจารย์พงษ์ศักดิ์อำภา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังบอกอีกด้วยว่า นักศึกษายังจะมุ่งหน้าพัฒนาเครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนและสังคมต่อไป.

C-120223035120

C-120223004036