นายธัชรินทร์ เมืองสูนและนายวีระวัฒน์ ทองเนตร นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและตัดขาดการสื่อสารระหว่างเครือข่ายการค้าขายยาเสพติดในเรือนจำกับนอกเรือนจำ ทั้งยังสามารถใช้กับสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น โรงหนังหรือระหว่างการประชุมและพื้นที่เสี่ยงภัย ที่อาจจะอาศัยการกดชนวนระเบิดจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าว จะสร้างความถี่พาห์ครอบคลุมทั้งระบบ GSM 900 ที่รับ-ส่งกับสถานีฐาน (Base Station) ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างระบบ GSM 900 กับเครื่องป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ ส่งผลให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงาน

พร้อมกันนี้ นายเชฏฐพร โอพั่งและนายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมทั้งย่านความถี่ 900 และ 1800 MHz

C-120221011070