กาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผศ.จุฑามาส เจริญพงษ์มาลา อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

C-120217036088