หญิงอรชร

18 มกราคม ของทุกปี: วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดมากมาย 1 ในกิจกรรมในปีนี้ที่หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาควรยึดนำไปปฏิบัติเช่นกัน “การทอดผ้าป่า คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัย” กิจกรรมดีๆ มีความเป็นมาอย่างไรฟังเจ้าของผู้ติดกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)เจ้าของกิจกรรม “ทอดผ้าป่า คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัย” เล่าที่มาของกิจกรรมว่า “กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการคืนธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่สวยงามหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ให้กับมหาวิทยาลัยได้เร็วมากขึ้น ยังถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงไมตรีจิตที่ดี รู้จักการกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันฯการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ซึ่งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังและ หยั่งรากลึกลงในจิตใจสร้างสรรค์ให้นักศึกษารู้จักการให้ธรรมชาติสีเขียวและเป็นคนดีต่อสังคมเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำหรับพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า “เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น ต้องเรียนรู้ทีจะนำชีวิตกับธรรมชาติ ทำอย่างไรให้อยู่กับธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป ในเมื่อชีวิตประจำวันมนุษย์ต้องอาศัยอยู่กับดิน น้ำ ลม และไฟ สิ่งจำเป็นที่มนุษย์ต้องเรียนรู้คือ เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ความรู้ที่มนุษย์มีหรือที่ถูกเก็บสะสมมา จะกลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแห่งความช่วยเหลือ ที่ถูกถ่ายทอด ใส่ลงไปในหัวใจมนุษย์ “การทอดผ้าป่าต้นไม้” เป็นกิจกรรมในการปลูกฝังความยั่งลึกลงไป บนรากฐานของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำบุญสร้างความร่มเย็นให้กับมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นสุขให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี

มุมมองของนักศึกษาภาพรวมที่ได้ร่วมโครงการดังกล่าวว่า “กิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ดีหลังจากน้ำลดทัศนียภาพ ภายในมหาวิทยาลัยแห้งแล้ง จากที่ภายในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้เยอะมาก เพื่อเป็นการคืนสีเขียว ให้กับทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา จึงมอบเงิน 300,000 บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปซื้อต้นไม้มาปลูกเพราะ “ต้นไม้” เปรียบเหมือนกับลมหายใจของพวกเราทุกคน เมื่อสภาพแวดล้อมดีมหาวิทยาลัย ก็น่าอยู่ และการทอดผ้าป่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนำวิถีพุทธเข้าร่วมในการฟื้นฟูมหาวิทยาลัย ชาวพุทธต้องมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ชาวพุทธเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทัศนียภาพให้กับมหาวิทยาลัยให้กลับมาเหมือนเดิม รวมวัฒนธรรมและศีลธรรมประเพณี ไว้ในกิจกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังได้ช่วยเพื่อนๆ และพี่ๆ ปลูกต้นไม้ ธรรมชาติคือเป็นสิ่งสำคัญและมีผลต่อการเรียน เมื่อสิ่งแวดล้อมดี อยากจะมาเรียนเมื่อออกมาจากห้องเรียนเครียดๆ เห็นต้นไม้ดอกไม้ อาการเครียดก็จะลดน้อยลง

การทำบุญ “ทอดผ้าป่าต้นไม้” ในครั้งนี้นอกจากได้บุญกุศลที่ได้ทำร่วมกัน ยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาในฐานะของชาวพุทธ หน้าที่ที่พึงประสงค์วัฒนธรรมการช่วยเหลือ ที่ถูกถ่ายทอดสื่อกันมานานกว่า 7 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่เปลี่ยนจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นนักปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การสอบที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานตามนโยบายหลักของ มทร.ธัญบุรี

C-120214033076