นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ นพ.นิยม ละออปักษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประสบความสำเร็จในการผลิตชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่ายสามารถนำไปใช้กับผู้พิการ เพราะในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา บางครั้งไม่มีญาติมาดูแลและช่วยในการเคลื่อนย้ายให้ลงจากเตียง เพื่อไปนั่งรถเข็นหรือเพื่อนั่งขับถ่าย พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลจะต้องดูแลยกผู้ป่วยเป็นจำนวนหลายเตียงต่อ 1 วัน แต่การใช้สิ่งประดิษฐ์ชุดยกผู้ป่วยนี้ สามารถยกผู้ป่วยขึ้นลง เคลื่อนย้ายหรือยกค้างไว้ในท่านั่ง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปัจจุบันติดตั้งใช้งานที่ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

C-120210011084