ายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สนช. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2551 สนช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมีบทบาทในการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาวิจัย การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การถ่าย ทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการระบบข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ

ที่ผ่านมา สนช.ได้สนับสนุนโครงการนวัต กรรมเกษตรอินทรีย์ไปแล้ว 47 โครงการ มูลค่า 37,338,817 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 510 ล้านบาท และได้ดำเนินการนำร่องความร่วมมือทางวิชาการ การจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.54 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นช่องทางในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยการเชื่อมโยงให้ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจได้จริง รวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการประสานงานให้เกิดการขยายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

สำหรับการสัมมนา “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” สู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ในวันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น นอกจากจะเป็นการเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ อาทิ “เกษตรอินทรีย์ไทย เราจะไปในทิศทางไหน ในประชาคมโลก” โดยนายวัลลภ พิชญ์พงศา เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลาย” โดยนางนาถฤดี นาครวาจา ผู้จัดการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการเสวนาเรื่อง “ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ.

C-120208008107