รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้โอวาทกับนักศึกษาที่จะลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรีตามพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

C-120207033128