นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สนช. กล่าวว่า สนช. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมีบทบาทในการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาวิจัย การจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการระบบข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา สนช.ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ไปแล้วจำนวน 47 โครงการรวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 37,338,817 บาท ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมกว่า510 ล้านบาท และล่าสุดได้ดำเนินโครงการนำร่องความร่วมมือทางวิชาการโดยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นช่องทางในการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเชื่อมโยงให้ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้เข้าถึงองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจได้จริงรวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการประสานงาน ให้เกิดการขยายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

“ล่าสุด สนช. ได้จัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากเป็นการเปิดตัวเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์อาทิ เกษตรอินทรีย์ไทย เราจะไปในทิศทางไหนในประชาคมโลก, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กับการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลายและเสวนาเรื่อง ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์…ธุรกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีหลายรายที่น่าสนใจ” นายศุภชัยกล่าว

 

C-120207005113