เมื่อวันที่ 6 กุมภาพนธ์ นายพินิติ รตะนานุกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายนำยุทธสงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) นายประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) เกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ว่าที่ประชุมเห็นร่วมกันให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ให้อยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายนในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสากลทั่วโลก โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาไทย และได้มอบหมายให้นายสมคิดไปศึกษาเพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียน

นายสมคิดกล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมทปอ.ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม ส่วนการศึกษาผลกระทบนั้น ที่ผ่านมาทปอ.ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบแอดมิสชั่นส์ และจัดสอบระบบรับตรงไว้เบื้องต้นแล้ว จึงคาดว่าไม่น่ามีผลกระทบหรือสร้างปัญหา

C-120207020047