ที่ประชุมสถาบันอุดมศึกษาไทย เห็นพ้องปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียน ให้อยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย.ในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รองรับประชาคมอาเซียน…

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 โดยมีประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ประธาน ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในหลักการที่จะปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย.ในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก โดยเห็นว่าการปรับเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาไทย และมอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธาน ทปอ.ศึกษาเรื่องการปรับระบบรับตรงและแอดมิชชั่นให้เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน ม.6 และนักศึกษา ปวช.3 เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและไม่จำเป็นต้องปรับการเปิดปิดภาคเรียนตามไปด้วย จากนี้จะหารือร่วมกับ สพฐ.และ สอศ. และขอพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ด้วย

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธาน ทปอ.มทร. กล่าวว่า ทปอ.มทร.จะประชุมวันที่ 20 ก.พ. เพื่อทำความเข้าใจกับ มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรกที่ มทร.รับตรงร่วมกัน จึงไม่สามารถเลื่อนการเปิดภาคเรียนได้ทัน ส่วนปีการศึกษา 2556 จะเริ่มในสถาบันที่พร้อม และปีการศึกษา 2557 ทั้ง 9 แห่งจะเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียนได้.

C-120207009136