นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างกรมกมารพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมกมารพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน

นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยโดยกรมพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรการจัดการความรู้ขององค์กร และการเสริมสร้าง ความรู้ให้แก่คน ในชุมชนทีเป็นลูกค้าของกรมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้งแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดังนั้นการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร สถานที่ ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จะทำให้ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานสามารถพัฒนาและหนุนเสริมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการในพื้นที่ จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนโครกงาร OTOP ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการประสานงานเชื่อมโยงระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน”

“กรมการพัฒนาชุมชน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การให้คำปรึกษาและเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย

C-120204018131