รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการฟื้นฟูผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัย โดยมีสาระสำคัญ คือการให้มทร.ธัญบุรี

เข้าช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยต่อยอดด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างมีระบบ เสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมและประสบการณ์ในการดำเนินงาน ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานและมั่นใจว่าจะสามารถทำโครงการดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมา ทำให้กรมการพัฒนาการชุมชนเข้ามาส่งเสริมให้เต็มระบบมากขึ้น จึงเกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยจะกระจายความช่วยเหลือไปยัง 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และจะเจาะไปยังผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัยในภาคกลางก่อน โดยมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้ทุกคณะมีส่วนรับผิดชอบ แต่จะมี 3 คณะที่ทำงานเป็นหลัก ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดูแลในเรื่องการออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูแลในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เน้นด้านสมุนไพรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งขณะนี้รอกรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกรายชื่อกลุ่ม OTOP ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป