รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการฟื้นฟูผู้ประกอบการโอท็อปที่ประสบอุทกภัย มีสาระสำคัญ คือการให้มทร.ธัญบุรี เข้าช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยต่อยอดด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โอท็อปอย่างมีระบบ เสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและประสบการณ์ในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานและมั่นใจว่าจะสามารถทำโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการโอท็อปในชุมชนต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ทำให้กรมการพัฒนาการชุมชนเข้ามาส่งเสริมให้เต็มระบบมากขึ้น

C-120202036049

C-120202014030