ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในส่วนของ มทร.ธัญบุรี คณะวิศวะฯ ได้รับความเสียหายมากที่สุด เพราะในชั้นใต้ดินและชั้น 1 มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนเบรกเกอร์ และแอร์คอนดิชั่น ซึ่งก่อนน้ำท่วมคณะฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพยายามป้องกันน้ำไม่ให้เข้าสู่ มทร.ธัญบุรี ส่วนภาควิชาต่างๆ ก็ได้ป้องกันตัวเองเช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถต้านปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากได้ ซึ่งจากการประเมินความเสียหายครุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท แต่เสนองบประมาณผ่าน มทร.ธัญบุรี จำนวน 280 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ใช้ในการเรียนการสอน ส่วนค่าเสียหายอีก 20 ล้านบาท ที่ทางคณะฯ ตัดออกนั้น เป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งคณะฯจะพยายามซ่อมแซม และจะซื้อใหม่เท่าที่จำเป็นจริงๆ โดยใช้งบประมาณของคณะฯ เอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวอีกว่า ส่วนห้องแล็บไฟฟ้านั้น ซึ่งอยู่ชั้นล่าง และเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ได้พยายามซ่อมแซมและฟื้นฟู โดยนักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมมือกัน รวมไปถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วย โดยทำการล้างและเปลี่ยนน้ำมันใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องทำโปรเจกต์ แต่อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ได้ ขอไปใช้อุปกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยเฉพาะกลุ่ม มทร.ด้วยกัน ที่น้ำไม่ท่วม รวมถึงในภาคเรียนนี้ได้มีการปรับวิชาที่ต้องใช้ห้องแล็บ ถ้าไม่ใช่นักศึกษาปีสุดท้ายจะเน้นการเรียนการสอนด้านทฤษฎีเพิ่มขึ้น

“การเรียนชดเชยจะสอนเพิ่มในช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์ และเป็นการเรียนชดเชยเพิ่มเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ทำให้นักศึกษาปีสุดท้ายสำเร็จการศึกษาเวลาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไม่เสียโอกาสในการหางานทำ ทั้งนี้ อยากฝากถึงศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ในสถานประกอบการทดแทนเครื่องมือของคณะที่เสียหายจากน้ำท่วม ขณะเดียวกันหากนิคมอุตสาหกรรมใดต้องการให้นักศึกษาเข้าไปช่วยฟื้นฟู คณะฯ ก็พร้อมที่จะนำนักศึกษาเข้าไปช่วย” ผศ.ดร.สมหมายกล่าว.

RMUTT faculty of engineering urged for supports, sending students to study with networking universities

Dean of the Faculty of Engineering Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said the flood caused numerous damages, especially at the underground and ground floor, such as machines, breakers, air-conditioners and others after trying to prevent it. As the results of property estimation, it is found that the faculty needs totally 300 million baht for the restoration which 280 million baht is now proposed to the government via university. However, 20 million baht will be spent to repair and replace damaged chairs, tables, chairs and others by the faculty.

He added that “students and teachers now are cooperating to repair electronic equipment, tools and machines which were severely affected from the flood. Moreover, the faculty also talked with engineering faculty network, especially Rajamangala University of Technology which was not flooded, to provide wanted laboratories if the final year students need to complete their project and in this forthcoming semester the teaching will be conducted more theoretical than practical.”

“The extra classes on Saturday and Sunday evening would be taken only 2 times because the final year students would not lose the opportunity to find work. Furthermore, I wanted to tell every alumnus in the industrial and private sectors to give chance for our students to practice using the machines and equipment in your places replacing the University damaged machines. Lastly, if there are any factories desiring the student to restore area, the faculty is ready to help” said Asst. Prof. Dr. Sommai.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-111216039021