เต้าหู้เป็นอาหารมีความชื้นสูง จึงเก็บได้เพียง 3-4 วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มเน่าเสียแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ตาม ทีมวิจัยจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงศึกษาหาวิธียืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ และพบว่าไคโตซาน ซึ่งสกัดได้จากเปลือกของสัตว์จำพวกกุ้งและปู มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและรา ไม่มีพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อเติมลงในเต้าหู้ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้ได้เป็นเวลาถึง 12 วัน

Chitosan prolonging storing period of tofu

Tofu is a humidity food, being stored only 3-4 days after its production and starts rotten even it is in the refrigerator. Therefore, the researchers in Biology field of study from the Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi found how to prolong its duration. The finding indicates that Chitosan, co-polymers in mixed Carbohydrates, abstracted from craps and shrimp shells, can devastate bacteria and fungi. This method is found safe and free of poison for consumers, being able to extend 12 days.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha