สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน นักศึกษาระบบโควตาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้นักศึกษามาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ) เวลา 13.00 น. ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Interview and registration for new students

The Office of Academic Promotion and Registration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), would like to inform that the registration for new students who were admitted to the university by the quota system is set on February 4th, 2012:

  • 09.00 am: Interview hosted by the faculty where the students had applied for
  • 01.00 pm: Registration for new students, conducted at the Meeting Hall of the University.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha