ศิริกัญญา ชัยวงศ์โรจน์ แห่งบริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงาน และสมาชิกเครือข่ายบาร์เทอร์คาร์ด มอบเงินและสิ่งของแก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับมอบ

Bartercard gives financial support and things

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), is receiving financial support and things from Bartercard (Thailand) Ltd.by having Khun Sririkanya Chiwongroj together with administrators and company staff members as the givers.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-111205041115