นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ได้นำคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาพนักงานบริษัทและประชาชนในชุมชน ร่วมจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา84 พรรษา โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการร่วมกันปลูกป่า และทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ และถนอมรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ผลิตหัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichoderma อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะกล้าไม้ และระยะที่สอง เพาะกล้าไม้โกงกาง จำนวน 20,000 ต้น โดยใช้หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด เพื่อปลูกในพื้นที่นากุ้งร้าง 12 ไร่ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

RMUTT growing 20,000 mangroves

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), has taken teachers, students, and associated companies to conducts good activities, upgrading local community’s life, to honor His Majesty the King on the occasion of 84th Birthday Anniversary. The activities are to grow the trees, aiming to cultivate mind of loving national trees and conserving community’s good quality of life and they are divided into 2 phases: the first is to produce Trichoderma pellets and to educate community about planting cultivation and the second is to cultivate 20,000 mangroves by using the Trichoderma pellets and to grow them on 12 rai on Koh Kham sub-district, Muang district, Samutsakorn province.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-111206020102