“ประมาณ 1 เดือน พื้นที่กว่า 700 ไร่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเต็มไปด้วยน้ำ สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่จมอยู่ภายใต้น้ำ หลังจากที่ได้ผ่านสภาวะดังกล่าวมาแล้ว ณ วันที่น้ำแห้ง มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างไรกันบ้าง”

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยรอบเช่นหมู่บ้านพรธิสาร หมู่บ้านการเคหะคลองหก ซึ่งมีคนอาศัยอยู่กว่าจำนวน 30,000 คน และปัจจุบันระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกติแล้ว นักศึกษาจำนวนมากที่ได้มีจิตอาสา จึงได้จัด Bigcleaning day ครั้งใหญ่ขึ้น ทำความสะอาด อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเบื้องต้นตามหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เช่นการซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการและบ้านพักอาศัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก่อน ในระยะเริ่มแรกและขยายผลไปถึงชุมชนโดยรอบในระยะอันใกล้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จำนวนมาก โดยโครงการต่างๆดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนโดยการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมเสริมทีมงานกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณด้วย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า เนื่องจากทางคณะตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ จึงได้รับผลกระทบหนัก ซึ่งพื้นที่ชั้นล่างของคณะเป็นของสำนักงาน ทางคณะจึงได้มีการจัดทำ Bigcleaning day โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและเก่า ในการช่วยการฟื้นฟู โดยทางคณะได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในการซ่อมแซม โดยแบ่งศูนย์ซ่อมแซมออกเป็น 4 กลุ่ม มีนักศึกษากลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ซ่อมแซมในส่วนของรถยนต์ กลุ่มที่ 2 ในส่วนของรถจักรยานยนต์ กลุ่มที่ 3 เครื่องจักรกลการเกษตร และกลุ่มที่ 4 ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดให้บริการฟรี คณะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯและบริษัทบางจาก ในส่วนของน้ำมันเครื่องต่างๆ “สำหรับการเปิดศูนย์ดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตอาสา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณครู และที่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย”

“บิ๊ก” นายณัฐพล ดีอุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า หลังจากที่น้ำเข้าท่วมมหาวิทยาลัยฯ รู้สึกหดหู่ เพราะว่า มหาวิทยาลัยฯไม่เคยน้ำท่วม ระดับน้ำที่เข้าท่วมมหาวิทยาลัยฯประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งถือว่าสูงมากอยู่ในระดับตึกชั้น 1 ระหว่างที่น้ำท่วมทางองค์การนักศึกษาได้ปรึกษาหารือในการตั้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือชุมชนบริเวณโดยรอบ และร่วมกับทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ในการฟื้นฟูบ้าน มทร.ธัญบุรี ให้กลับมาเหมือนเดิม โดยทางคณะแต่คณะได้มีการจัด Bigcleaning day ของแต่ละคณะขึ้น “บ้านของเราหลังใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อให้บ้านหลังนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างน้อยครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เราได้ร่วมมือในการฟื้นฟู สถานที่ ที่ถือว่าเป็นบ้านที่ให้อาชีพและความรู้ประสบการณ์ต่างๆกับเรา”

“คิม” นายมงคล คำมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้น 1 โดยทางคณะจะมีนักศึกษาจิตอาสาที่สมัครใจประมาณ 1,500 คน ในการช่วยมหาวิทยาลัยฯฟื้นฟู ตามสถานที่ต่างๆ และได้แบ่งนักศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ในการเปิดบริการให้กับชุมชนในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ “อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ กว่าที่จะกลับมาเหมือนเดิม แต่เมื่อบ้านหลังที่สองของเราโดนน้ำท่วม พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันคนละม้ายละมือ เพื่อให้บ้านของเราพวกเรากลับมาเหมือนเดิม เมื่อบ้าน มทร.ธัญบุรีกลับเป็นเหมือนเดิม ก็จะชวนเพื่อนๆ ออกไปช่วยเหลือบ้านที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยฯ”

“นุ” นายฑัสนัย คงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า “เมื่อบ้าน มทร.ธัญบุรีน้ำท่วม ก็เหมือนกับท่วมบ้านของผมเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อน้ำลด ผมจะต้องทำบ้านของผมให้สะอาด” เนื่องจากมีความรู้ทางด้านเครื่องกล หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยฯเปิดศูนย์ฟื้นฟู จึงได้สมัครมาเป็นอาสาสมัครในส่วนของการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ “อย่างน้อยก็ได้ให้ความช่วยเหลือ บุคลากรและนักศึกษาร่วมไปถึงชาวบ้านที่ได้ความเดือดร้อน ในส่วนของแรงงานในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์” นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์ “เมื่อมหาวิทยาลัยฯยังไม่เปิดเทอม เอาเวลาที่ว่างๆมาเป็นอาสาสมัคร สิ่งที่ทำไม่ได้สร้างความทุกข์ใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วยังเล็กน้อยเกินไป”

“แมน” นายนพพร พรรณวิจารณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ระบบไฟฟ้า ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้ งานที่ได้รับมอบหมายหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกช่วยฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ คือ การตรวจเช็ดระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าความนำไฟฟ้า ภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะลงพื้นที่ภายในทีมงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อม โดยเริ่มจากการตัดไฟจากตู้ MOB ตามตึกก่อนเข้าไปซ่อมแซม “เห็นมหาวิทยาลัยฯน้ำท่วมก็หดหู่ แต่ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย น้ำท่วมครั้งนี้มันหนักหนา แต่ก็อยากให้ทุกคนมองว่า ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมรับสภาพที่เกิดขึ้น” ช่วงนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการฝึกงานช่วงซัมเมอร์เพราะกลัวว่าจะตรงกับวันสอบปลายภาค “แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรทำตอนนนี้ในฐานะของผู้พักอาศัย เมื่อบ้านของเราได้รับความเดือดร้อน เราควรจะช่วยเหลือบ้านของเราก่อน”

เป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็ขอให้ติดต่อได้โดยตรงที่คณะที่ตนเองสังกัดต่อไป ประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปใช้บริการในการซ่อมแซมรกยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี สำหรับบริษัทภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่สนใจจะร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 085-838-5390

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994