รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประสบภัยน้ำท่วมนั้น และมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งกำหนดเปิดวันที่ 19 ธันวาคม 2554 นั้น ซึ่งตนมีความเป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา หากเปิดเทอมล่าช้าไปจะกระทบต่อนักศึกษามาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน จึงกำหนดเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2554 และกำหนด Big Cleaning Day ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ารวมพลังเพื่อช่วยทำความสะอาดมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

Postpone the opening of new semester to December 12th

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) said to postpone the opening new semester which previously would be opening on December 19 to December 12, 2011 because the flooding situation has already returned to normal and also there is a fear of negative effects to the study of the students. In addition, the University also sets up the Big Cleaning Day on December 5 at 10 o’clock in the same year.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha