รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนโดยรอบเช่นหมู่บ้านพรธิสาร หมู่บ้านการเคหะคลองหก ซึ่งมีคนอาศัยอยู่กว่าจำนวน 30,000 คน และปัจจุบันระดับน้ำกำลังใกล้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ประกอบกับมีนักศึกษาจำนวนมากที่ได้มีจิตอาสาที่จะทำความสะอาด อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเบื้องต้นตามหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เช่นการซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการและบ้านพักอาศัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก่อน ในระยะเริ่มแรกและขยายผลไปถึงชุมชนโดยรอบในระยะอันใกล้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จำนวนมาก โดยโครงการต่างๆดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนโดยการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมเสริมทีมงานกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย นอกจากนั้นตนยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อช่วยเหลืออบรมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับผู้ประสบภัยเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆต่อไปได้ด้วย และโครงการต่างๆของนักศึกษาที่จะจัดในโอกาสต่อไปก็จะเน้นเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมในเชิงสร้างสรรค์เป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีจิตอาสาเป็นอย่างดี สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆที่ประสงค์จะช่วยโครงการดังกล่าวก็ขอให้ติดต่อได้โดยตรงที่คณะที่ตนเองสังกัดต่อไปโดยได้เริ่มโครงการดังกล่าวแล้วตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2554 สำหรับบริษัทภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่สนใจจะร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 085-838-5390

The University has established the Center of Post-Flood Restoration

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that “according to the flood situation has been destroying the University area and the nearby community such as Porntisan villages, Klong Six Housing Community and other places where totally have more than 30,000 dwellers and causing severe damages, now the situation of water level is forthcoming to the normal state. Now, the university started cleaning the buildings, classrooms, laboratories and offices including electronic monitoring and repair with the great assistances from the students.”

“For further reduction of suffering, the University has established the Center of Post-Flood Restoration. This center will firstly help such as repair motorcycles and electronic appliances in the classrooms, offices, laboratories and staff housing for the University staff and students, and later will expand to the near community. This center is confident to be much helpful for the victims because besides the grant –aided supports given by the University teachers and students who would enable their knowledgeable skills and gain real experience, it has been also fortunately supported very much from private organizations that have provided many experts.”

Furthermore, the University has assigned every department to allocate some of budgets in order to conduct career practical projects for the victims so that they can use it to earn for lives and the future-conducted student activities will focus on creative community development projects which now is well accepted by voluntary teachers, students and staff.”

“For any students who would like to be helpers in the Center, please contact the Faculty where the students are from November 28, 2011.”

“For any private and governmental organizations that desire to give the supporting aids, please contact

085-838-5390.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha