มหาวิทยาลัย และ ร.ร.สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ดั้งนี้ มศก.วันที่ 28 พ.ย.54 สจล.วันที่ 6 ธ.ค.54 ม.ร.วันที่ 6 ธ.ค.54 จุฬาฯเปิดวันที่ 13 ธ.ค.54 มจพ.วันที่ 28 พ.ย.54 มหิดล วันที่ 13 ธ.ค.54 ม.จ.ร. วันที่ 13 ธ.ค.54 มก.บางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีวันที่ 19 ธ.ค.54 มธ.รังสิต วันที่ 9 ม.ค.55 ทษส อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นวันที่ 6 ธ.ค.หรือ 13 ธ.ค.54 มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 ธ.ค.54 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา วันที่ 4 ม.ค.55 มทร.สุวรรณภูมิ วันที่ 19 ธ.ค.54 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาวันที่ 28 พ.ย.54 มรภ.พระนคร วันที่ 1 ธ.ค.54 มรภ.วไลยอลงกรณ์ วันที่ 13 ธ.ค.54 มรภ.สวนสุนันทา วันที่ 6 ธ.ค.54 มรภ.สวนดุสิต วันที่ 6 ธ.ค.54 มกท.ระดับปริญญาตรี วันที่ 4 ม.ค. 55 มรส. วันที่ 5 ม.ค. 55 ม.ศรีปทุม วันที่ 9 ม.ค. 55 ม.สยาม วันที่ 28 พ.ย.54 มกค.วันที่ 28 พ.ย.54 และสถาบันเอไอที วันที่ 6 ธ.ค.54

C-111124014123