นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุปข้อมูลความเสียหายของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกน้ำท่วมรายงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาและเสนอของบประมาณจากรัฐบาลวงเงินรวม 6,764,351,350.97 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษา 17 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 6 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 3 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่งและวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์รวมมูลค่าความเสียหาย 2,545 ล้านบาท และมทร.ธัญบุรี มูลค่าความเสียหาย 1,100 ล้านบาท โดยก่อนถูกน้ำท่วมทั้ง 2 แห่งนี้ได้มีการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

นอกจากนั้น ในส่วนของการช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษาที่ถูกน้ำท่วม มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาอยู่แล้ว เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต หรือบางแห่งให้มีการผ่นชำระค่าเล่าเรียนส่วนเรื่องที่นักศึกษาเป็นห่วงมาก คือ การสอบและการเดินทางมาเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบางแห่งที่น้ำไม่ท่วมก็เตรียมเปิดเรียนแล้วซึ่งจะกระทบต่อนักศึกษาบางส่วนที่บ้านยังน้ำท่วมและการเดินทางสัญจรลำบาก ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อแจ้งเรื่องโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1855-4394 เพื่อที่ตนจะรวบรวมปัญหาและประสานไปยังมหาวิทยาลัยให้ช่วยผ่อนผันหรือแก้ปัญหาให้เป็นรายกรณี

C-111125036087

C-111124014117