นักศึกษาสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยทำแนวคันกั้นน้ำ

Helping flood victims

Students majoring in Corp Production program, the Faculty of Agricultural Technology and representatives from the Student Club, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), went to give dried food supplies for the flood victims in Pongpang sub-district, Pamoke district, Angthong province and also helped them to build water obstacle walls.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha