คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” คุณสมบัติเป็นสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา และทำงานในสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชน 1 ปี รับจำนวน 20 คน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครได้ทาง www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ -12 ต.ค.2554 สอบถามรายละเอียดโทร.0-2549-4507 และ 0-2549-4520

Recruiting 20 students to study in Mass Communication Technology program

The Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), is recruiting 20 students to study in Master’s Degree of Science majoring in Mass Communication Technology until October 12th, 2011. The studying will be conducted on Saturday and Sunday. In the terms of qualifications, the applicants must already completed the bachelor’s degree in any fields of study and have at least 1 year experience. For more information, please contact 0-2549-4507 and 0-2549-4520.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-111005014036C-111005036052