นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)กล่าวว่า นโยบายที่รัฐบาลจะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตนเห็นด้วยเพราะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อความรู้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การเชื่อมต่อของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ต้องทำไปพร้อมกัน เพราะหากมีเครื่องมือ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ก็ไม่มีองค์ความรู้เกิดขึ้น ดังนั้น ควรดูแลในเรื่องระบบให้มีความพร้อมด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อห่วงใยว่าการแจกแท็บเล็ตจะทำให้เด็กติดเกมหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้ แม้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน แต่บทบาทครูยังคงมีความสำคัญ เพราะครูจะเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือเป็นองค์ประกอบ

Developing linkage system needed prior to distribute tablets

Mr. Pongpit Tuanpusa, the director of the Office of Academic Resource and Information Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, expressed his opinion about the policy of the government bestowing tablets upon the primary-school-level pupils. Accordingly, he agreed with the mentioned policy because it would help enhance the pupils’ learnable ability. However, providing well-equipped infrastructure to support tablet usage with such proper knowledge is more important. This is possible to be arranged together within the limited time because the tablets have 1-2 years of its life cycle. If that is not  done, the offered persons could not be benefited by the offerings as like expectation.

He also believed that the technology can help handle such problems of the Internet addiction. However, comparing to technology implementation in educational matters, the role of teachers is still more significant because teachers will be able both manage the class and use technology in order to gain the most potential benefits.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-110919037123C-110919012078