นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแต่ควรพัฒนาการเชื่อมต่อของระบบโครงสร้างพื้นฐานไปด้วย เพราะแท็บเล็ตมีอายุการใช้งานหากแจกแล้วแต่ต้องใช้เวลา 1-2 ปี ในการพัฒนาเนื้อหา ก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเด็ก จึงต้องพัฒนาเนื้อหา หรือองค์ความรู้ให้เหมาะกับการใช้งานของเด็ก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน แต่บทบาทของครูยังคงมีความสำคัญเช่นเดิม เพราะครูจะเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

Developing linkage system is needed prior to distribute tablets

Mr. Pongpit Tuanpusa, the director of the Office of Academic Resource and Information Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, expressed his opinion about the policy of the government bestowing tablets upon the primary-school-level pupils. Accordingly, he agreed with the mentioned policy because it would help enhance the pupils’ learnable ability. However, providing well-equipped infrastructure to support tablet usage with such proper knowledge is more important. This is possible to be arranged together within the limited time because the tablets have 1-2 years of its life cycle. If that is not  done, the offered persons could not be benefited by the offerings as like expectation.
He also believed that the technology can help handle such problems of the Internet addiction. However, comparing to technology implementation in educational matters, the role of teachers is still more significant because teachers will be able both manage the class and use technology in order to gain the most potential benefits.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha