เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การผลิตสื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปเล่มได้ เพื่อเปิดโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีนักศึกษากลุ่มหนึ่งประกอบด้วย “หญิง” นางสาวทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว “ลูกกิ๊ก” นางสาวกัณจนาณัฐ พัฒนะสิริกุลชัย “แซม” นางอนันต์ล้อมแพน “นิว” นางเตวิช เพียรเจริญ “เปิ้ล”นางสาวรัตติกาล แก้วเจริญ และ “บูล” นางสาวนงนภัส เดชธรรมรงค์ ร่วมสร้าง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา”

“หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา” ใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรี เพื่อสร้างความสนใจ โดยมี ดร.ภัสสร สังข์ศรี เป็นที่ปรึกษาและคอยให้การแนะนำโดยการนำนิทานชาดกมาประกอบปลูกฝังคติธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอยู่ในนิทานชาดกผู้จัดทำได้สร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรีให้น่าฟังและน่าสนใจ เปิดโอกาสให้ให้เด็กๆเหล่านี้ในการรับข่าวสารเพิ่มความสนุกสนาน หรือแม้แต่การสร้างและใส่เสียงประกอบ การเขียนบทเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโอกาสต่อไป

โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ระบบ DAISY เนื่องจากนักเรียนสามารถเข้าไปฟังหนังสือที่ห้องสมุดโดยบรรณารักษ์จะเป็นผู้สอนให้ สิ่งสำคัญเด็กที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายแล้ว จะใช้ระบบ DAISY กันเป็นทุกคน ซึ่งทางโรงเรียนสอนคนตาบอดฯแห่งนี้ได้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรการเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่ทางโรงเรียนมีมาตรฐานในการสอน สามารถประเมินผลนักเรียนผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้ระบบ DAISY ได้

คงต้องขอปรบมือให้เสียงดังสนั่นให้กับนักศึกษาทั้ง 6 คนในการสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา ด้วยการใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจ ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สร้างความสนใจได้ดี การใช้เสียงประกอบและดนตรีที่สร้างขึ้นเองมาประกอบในบทนิทานชาดก ในการช่วยให้บทนิทานมีความเหมือนจริงเพิ่มมากขึ้น สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กผู้พิการทางสายตาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบDAISY ชุดนิทานชาดก สามารถสร้างจินตนาการมีคติธรรมที่ดีเพื่อให้เด็กผู้พิการทางสายตานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หญิงอรชร

RMUTT students inventing an electronic book helping the blind be more accessible to knowledge

To equalize the accessibility of educational materials for the blinds as like the normal people has visible materials such as books and pictures to use, a research team consisting of Tippawan Chuewchangit, Kaewkanchananat Patthanasirikunchai, Anan Lompan, Tawitch Piencharoen and Nongnapat Dajthammarong from the 4th year level, the Department of Radio and Television Broadcasting Technology, the Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), produced an electronic book which uses sound and music for context explanation and induction.

The electronic book with Digital Accessible Information System (DAISY)” has been produced, advised by Dr. Passorn Sungkasri, for the blinds. It uses sound and music to attract readers’ interest. The initiate story recorded into the book is Jataka Tales. It aims at cultivating them to understand about the Buddha teaching. Moreover, its objective is also to expand opportunity of information accessibility. The team gets to the work from producing and inserting sound steps through composing story ones. In addition, this work is the started point of continuous development of the books for blind pupils.

Even though the School for the Blinds in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen has not had any programs relating to DAISY, every pupil who lost their visibility since birth in intermediate education level can totally use DAISY system because they are taught by the librarians when they want to use the DAISY book. Moreover, school also provide computer programs for intermediate level including teaching standard and enable evaluation. Therefore, it can be sure that the pupils in the intermediate level can use computers and DAISY program.

We are so appreciated with six people that have invented useful an innovative DAISY book for the build students. The book was well responded by the sample reader very much.  It can help students be more accessible to knowledge. Moreover, it also improved teaching technique because the electronic book encourages students more imagination in their daily life.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha